......................................................................................................................................................................
                         
         "Всеки човек  да  се покорява  на  властите, които  са  над  него: защото няма власт, която да не е от Бога, и  колкото  власти  има, те са отредени от Бога. За това, който се противи на властта, противи се на Божията наредба: а които се противят ще навлекат осъждение на себе си. Защото владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли прочее да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея;"

         "Отдавайте  на  всички дължимото: комуто се дължи данък, данъка; комуто мито, митото; комуто  страх,  страха;  комуто почет, почетта." 

( Посланието на Апостола Павла към Римляните. Глава 13 : 1 - 3, 7 )