......................................................................................................................................................................  

         "И  някои  фарисеи   се   приближиха  и  Го  попитаха, за  да  Го  изпитат: Позволено  ли  е  на  мъж  да  напусне  жена  си? В отговор Той  им каза: Какво  ви  е  заповядал  Моисей?  А  те рекоха: Моисей е позволил да напише  мъжът разводно писмо и да я напусне. А Исус им рече: Поради вашето  коравосърдечие ви  е  написал тая заповед; обаче, в началото на създанието, Бог ги е направил  мъж и жена. Затова ще остави човек баща си  и майка  си и ще се привърже към жена си, и двамата ще бъдат, една плът; така  че  не  са  вече  двама, а  една плът. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. И вкъщи учениците пак Го попитаха за  това. И Той  им  каза: Който  си  напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува  против нея. И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува."
                     
( Марка. Глава 10 : 2 - 12 )


......................................................................................................................................................................

         "А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува."

( Матея. Глава 5 : 31 - 32 )


......................................................................................................................................................................

         "А на жените заръчвам, и то не аз, но Господ: Жена да не оставя мъжа си; (но, ако го остави, нека остане неомъжена, или нека се помири с мъжа си;) и мъж да не напуща жена си. А на другите казвам аз, не Господ: Ако някой брат  има невярваща жена, и тя е съгласна да живее с него, да не я напуща. И жена, която  има  невярващ  мъж, и той  е съгласен да живее с нея, да не напуща  мъжа  си. Защото  невярващият  мъж  се   освещава чрез жената, и невярващата  жена се освещава чрез брата, своя мъж; инак чадата ви щяха да бъдат нечисти, а сега са свети."

(Първото послание на Апостола Павла към Коринтяните.Глава 7 : 10 - 14)