ВТОРОТО
ПОСЛАНИЕ НА АПОСТОЛА ПАВЛА
КЪМ ТИМОТЕЯ
                                                                    
ГЛАВА  1


1:1 Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, за прогласяване обещания живот, който е в Христа Исуса.
1:2 до Тимотея, възлюбеното ми чадо: Благодат, милост, мир да бъде с тебе от Бога Отца и от Христа Исуса, нашия Господ.
1:3 Благодаря Богу, Комуто още от прародителите си служа с чиста съвест, като непрестанно те споменавам в молитвите си,
1:4 и, като си спомням сълзите ти, копнея нощем и денем да те видя, за да се изпълня с радост.
1:5 Понеже ми е напомнено за твоята нелицемерна вяра, която първо се намираше в баба ти Лоида и в майка ти Евникия, а както съм уверен, и в тебе.
1:6 По тая причина ти напомням да разпалваш дарбата от Бога, която имаш чрез полагането на моите ръце.
1:7 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.
1:8 И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога,
1:9 Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена,
1:10 а, която сега откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смъртта и осия живот и безсмъртие чрез благовестието,
1:11 на което аз бях поставен проповедник, апостол и учител;
1:12 за която причина и страдам това. Но не се срамувам; защото зная в Кого съм повярвал, и съм уверен, че Той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил.
1:13 Дръж образеца на здравите думи, които си чул от мене, във вяра и любов, която е в Христа Исуса.
1:14 Онова добро нещо, което ти е поверено, опази чрез Светия Дух, който живее в нас.
1:15 Ти знаеш това, че всички, които са в Азия, се отвърнаха от мене, от които са Фигел и Ермоген.
1:16 Господ да покаже милост към дома на Онисифора, защото той много пъти ме освежаваше, и не се засрами от оковите ми,
1:17 но когато беше в Рим, потърси ме старателно и ме намери.
1:18 Господ да му даде да намери милост пред Господа в оня ден; а колко служеше в Ефес, ти знаеш твърде добре.
                                                                    
ГЛАВА  2


2:1 Ти, прочее, чадо мое, заяквай в благодатта, която е в Христа Исуса.
2:2 И каквото си чул от мене при много свидетели, това предай на верни човеци, които да са способни и други да научат.
2:3 Съучаствувай в страданията като добър войник Исус Христов.
2:4 Никой, служещ като войник, не се вплита в житейски работи, за да угоди на този, който го е записал за войник.
2:5 И ако се подвизава някой в игрите, не се увенчава, ако не се е подвизавал законно.
2:6 Само трудещият се земеделец трябва пръв да вкуси от плодовете.
2:7 Размишлявай върху това, което ти казвам; и Господ ще ти даде да разбереш всичко.
2:8 Помни Исуса Христа, от Давидовото потомство, Който възкръсна от мъртвите според моето благовестие;
2:9 за което страдам до окови, като злодеец. Но Божието слово не се връзва.
2:10 Затова аз всичко издържам заради избраните, за да получат и те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава.
2:11 Вярно е това слово; "Защото ако сме умрели с Него, то ще и да живеем с Него;
2:12 Ако устоим, то ще и да царуваме с Него; ако се отричаме от Него, и той ще се отрече от нас;
2:13 ако сме неверни, Той верен остава; защото не може да се отрече от Себе Си".
2:14 Това им напомнювай и заръчвай им пред Господа да не влизат в препирни за дребнавости, което никак не ползува, а е за развращаване на слушателите.
2:15 Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината.
2:16 А отдалечавай се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие,
2:17 и учението на такива ще разяжда като живеница; от които са Именей и Филет,
2:18 които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, та събарят вярата на някои.
2:19 Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат: Господ познава Своите Си, и: Всеки, който изповяда Господното име, да отстъпи от неправдата.
2:20 А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстни; и едни са за почтена употреба, а други за непочтена.
2:21 Прочее, ако някой очисти себе си от тия заблуждения, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело.
2:22 Но отбягвай младежките страсти; и заедно с тия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира.
2:23 А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли.
2:24 А Господният слуга не бива да е крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да поучава, търпелив;
2:25 с кротост да увещава противниците, та дано би им дал Бог покаяние, за да познаят истината
2:26 и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, (от когото са уловени живи), за да вършат Божията воля.
                                                                    
                                                                 ГЛАВА  3


3:1 А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена.
3:2 Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви,
3:3 без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържни, свирепи, неприятели на доброто,
3:4 предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви,
3:5 имащи вид на благочестие, но отречени от силата му; тоже от такива страни.
3:6 Защото от тях са ония, които се вмъкват в домовете и подмамват обременени с грехове женища, водени от различни страсти,
3:7 които всякога се учат, а никога не могат да дойдат в познание на истината.
3:8 И както Яний и Ямврий се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината, човеци с покварен ум, извратени във вярата.
3:9 Но те няма да успеят повече; защото безумието им ще стане известно на всичките, както се откри безумието и на тия двама.
3:10 А ти си последвал моето учение, поведение, прицелна точка, вярата ми, дълготърпението, любовта, твърдостта,
3:11 гоненията, страданията; какви неща ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра; какви гонения издържах; и от всички тях ме избави Господ.
3:12 Но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени.
3:13 А нечестиви човеци и измамници ще се влошават повече и повече, като мамят и бъдат мамени.
3:14 А ти постоянствувай в това, което си научил и за което си бил убеден, като знаеш от какви лица си се научил,
3:15 и че от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вяра в Христа Исуса.
3:16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
3:17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.
                                                                    
                                                                 ГЛАВА  4


4:1 Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и пред вид на явлението Му и царуването му:
4:2 проповядвай словото, настоявай на време и без време, изобличавай, порицавай, увещавай, с голямо търпение и непрестанно поучаване.
4:3 Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение; но, понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти,
4:4 и, като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните.
4:5 Но ти бъди разбран във всичко, понеси страдание, извърши делото на благовестител, изпълнявай службата си.
4:6 Защото аз вече ставам принос, и времето на отиването ми настава.
4:7 Аз се подвизах в доброто войнствуване, попрището свърших, вярата опазих;
4:8 отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.
4:9 Постарай се да дойдеш скоро при мене;
4:10 защото Димас ме остави, като обикна сегашния свят; той отиде в Солун, Крискент в Галатия, а Тит в Далмация.
4:11 Само Лука е при мене. Вземи Марка и доведи го със себе си, защото ми е полезен в службата.
4:12 А Тихика пратих в Ефес.
4:13 Когато дойдеш, донеси япунджака, който съм оставил в Троада при Карпа, и книгите, а особено пергаментите.
4:14 Медникарят Александър ми стори много зло; Господ ще му върне по делата му;
4:15 от когото и ти се пази, защото той много се противи на нашите думи.
4:16 При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха; дано не им се счете това за грях.
4:17 Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене, и да чуят всичките езичници; и аз бях избавен от лъвови уста.
4:18 Господ ще ме избави от всяко дело на лукавия и ще ме спаси и въведе в небесното Си царство; Комуто да бъде слава във вечни векове. Амин.
4:19 Поздрави Прискила и Акила и Онисифоровия дом.
4:20 Ераст остана в Коринт, а Трофима оставих болен в Милит.
4:21 Постарай се да дойдеш преди зимата. Поздравяват те Евул, Пуд, Лин, Клавдия и всичките братя.
4:22 Господ да бъде с твоя дух. Благодат да бъде с вас. [Амин].