ДЕСЕТТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ

                                                    
Тогава Бог изговори  всички  тия  думи,  като  каза:  Аз съм Еова твоя Бог, който те изведох из  Египетската  земя,  из дома на робството.
                                   
Да нямаш други богове освен мене.
                                   
Не си прави кумир, или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе, или което е на земята долу, или което е на водата под земята; да не им се кланяш нито да им служиш; защото аз Господ твоя Бог съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и  четвъртото поколение на ония, които ме  мразят,*  а показвам  милост към хиляда   поколения  на  ония,  които  ме  любят  и  пазят моите заповеди.

Не изговаряй  напраздно  името  на  Господа  твоя  Бог; защото  Господ   няма   да   счита   безгрешен  оногова,  който изговаря напраздно името му.

Помни съботния ден за да го освещаваш. Шест деня да работиш и  да  вършиш  всичките  си  дела;  а  на  седмия  ден, който е събота на Господа твоя  Бог,  да  не  вършиш  никаква работа, ни  ти, ни син ти, ни  дъщеря ти,  ни  слугата  ти,  нито добитъка  ти,  нито чужденеца,  който  е отвътре  вратите  ти;* защото в шест деня Господ направи небето и  земята,  морето, и всичко що има в тях, а  на  седмия  ден  си  почина;  за  това Господ благослови съботния ден и го осветли.

Почитай баща  си  и  майка  си,  за  да  се  продължават дните ти на земята, която ти дава Господ твоя Бог.

Не убивай.

Не прелюбодействувай.

Не кради.

Не свидетелствувай лъжливо против ближния си.

Не  пожелавай  къщата  на  ближния  си,  не  пожелавай жената на ближния си, нито слугата  му,  нито  слугинята  му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е  на ближния ти.
                          
( Изход. Глава 20 : 1 - 17 )
                       
"...Обичай ближния си както себе си."

( Евангелие  от  Матея. Глава 19 : 18 - 19 )

* - " Пак дойде към мене Господнето слово и рече: Що искате да  кажете  вие,  които  употребявате  тая  поговорка  относно Израилевата земя, като казвате - Бащите ядоха кисело  грозде, а  на  чадата  оскоминаха  зъбите?  Заклевам  се  в  живота  си, казва Господ Иеова, няма вече  да  има  повод  да  употребите тая поговорка в  Израил.  Ето  всичките  души  са  мои;  както душата на бащата, така и душата на сина е моя; душата,  която е съгрешила, тя ще умре ..."
( Езекиил. Глава 18 : 1 - 4 )
                        
* - "... за да обвинят Исуса, попитаха го,  казвайки: Позволено ли е човек да изцелява в събота? И той им каза: Кой  човек  от вас, ако има една овца, и тя в съботен ден падне  в яма, не  ще я улови и извади? А колко е  по-скъп човек от овца! За  това позволено е да се прави добро в съботен  ден. ..."

(  Евангелие от Матея. Глава 17: 10 - 12 )
                       
........................................................................................................................................................................

Библията съдържа правилата за поведение на цялото човечество

"Исус, като чу това, почуди се, и  рече на  ония,  които идеха  изподире:  Истина ви казвам,  Нито в Израиля съм намерил толкоз вяра. Но казвам ви, че мнозина ще  дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака, и Якова в небесното царство;"
                        
(  Евангелие от Матея. Глава 8 : 10 - 11 ) 
          
"А Петър отвори уста и рече: Наистина виждам, че Бог не гледа на лице; но във всеки народ оня, който му се бои и върши правото, угоден му е."

( Деянията на апостолите. Глава 10 : 34 )