......................................................................................................................................................................

         "Спогаждай се с противника си по-скоро, догдето си  на  пътя с него към съдилището, да  не би  противникът ти  да те предаде  на съдията, а съдията те предаде на служителя, и да бъдеш хвърлен в тъмница. Истина ти казвам: Никак няма да излезеш оттам докле не изплатиш и последния кодрант."

( Матея. Глава 5 : 25 - 26 )