......................................................................................................................................................................

         "Тогава Исус продума на  народа  и  на  учениците  си, казвайки:
                    
         И никого на земята недейте  нарича  отец  свой;  защото  един  е вашият Отец, небесния."

( Евангелие от Матея. Глава 23 : 1, 9 )


......................................................................................................................................................................
                         
         "Но който възвишава себе  си  ще  се  смири;  и  който смирява себе   си   ще   се  възвиси.  Но  горко  вам,  книжници  и  Фарисеи, лицемерци!  защото  затваряте  небесното  царство  пред  човеците; понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат."

( Евангелие от Матея. Глава 23 : 12 - 13 )


......................................................................................................................................................................
                            
         В Библията думата баща се използва за "земен". Думите баща  и Отец не трябва да се приравняват. Всеки може сам да  си  отговори къде, за кого  и  от  кого днес се използва думата  "отче"  и  кои  са тези които без смущение приемат хората  да  се  обръщат  така  към тях. И още за кои се отнася  казаното  "затваряте небесното царство  пред   човеците;  понеже   сами   вие   не   влизате,  нито  влизащите оставяте да влязат."

         Още едно уточнение : В много от текстовете се срещат  думите - брат, сестра,  брата  си,  брата  ти,  братята  ти. Значението  на  тези думи трябва да се възприема в по - широкият им смисъл,  а  именно като  определение  за  всички  хора,  защото  какви  са  помежду  си  хората, които имат един и същ баща? - братя и  сестри. А  след като Бог е създал човека на земята - не са ли  всички  хора  негови  чада? И как говори един баща на децата си, когато става въпрос за самите тях - виж брат си, виж сестра си, помогни на  брат  си,  помогни  на сестра  си  и  т.н. Затова под брат  и  сестра  трябва да  се  разбира  всички хора на земята.