КНИГАТА  НА  ПРОРОК  АМОС

ГЛАВА  1


1:1 Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, които чу във видение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, Иоасовия син, две години преди земетресението.
1:2 И рече: Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; Пасбищата на овчарите ще ридаят, И върхът на Кармил ще повехне.
1:3 Така казва Господ: Поради три престъпления на Дамаск, Да! Поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото вършаха Галаад с железни дикани;
1:4 Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов, Та ще изпояде палатите на Венадада.
1:5 Аз ще строша лостовете на Дамаск, И ще изтребя от Авенското поле жителя, И от Еденовия дом онзи, който държи скиптър; И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.
1:6 Така казва Господ: Поради три престъпления на Газа, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото плениха всичките Ми люде, За да ги предадат на Едома;
1:7 Но аз ще изпратя огън върху стената на Газа, Та ще изпояде палатите му.
1:8 Ще изтребя от Азот жителя, И от Аскалон онзи, който държи скиптър; Ще обърна ръката Си против Акарон, И останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Иеова.
1:9 Така казва Господ: Поради три престъпления на Тир, Да! поради четири, няма да отменя наказанието им, Защото предадоха всичките Ми люде в плен на Едома, И не помниха братския завет;
1:10 Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир, Та ще изпояде палатите му.
1:11 Така казва Господ: Поради три престъпления на Едом, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото прогони брата си с меч, И, като отхвърли всяко милосърдие, Негодуванието му разкъсваше непрестанно, И той пазеше гнева си всякога;
1:12 Но Аз ще изпратя огън върху Теман, Та ще изпояде палатите на Восора.
1:13 Така казва Господ: Поради три престъпления на амонците, Да! поради четири, няма да отменя наказанието им, Защото разпаряха бременните жени на Галаад, За да разширят пределите си;
1:14 Но Аз ще запаля огън в стената на Рава, Та ще изпояде палатите му, Всред силно викане в деня на боя, Всред вихрушка в деня на бурята;
1:15 И царят им ще отиде в плен, Той и първенците му заедно, казва Господ.
                            
ГЛАВА  2


2:1 Така казва Господ: Поради три престъпления на Моав, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото изгори костите на едомския цар та станаха вар;
2:2 Но аз ще изпратя огън върху Моава, Та ще изпояде палатите на Кариот; И Моав ще умре всред метеж, Всред силни викания, и всред тръбен звук;
2:3 И ще изтребя съдията отсред него, И заедно с него ще убия всичките му първенци, казва Господ.
2:4 Така казва Господ: Поради три престъпления на Юда, Да, поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото отхвърлиха закона на Господа, И не опазиха повелението Му, И идолите, след които ходиха бащите им, Ги заблудиха;
2:5 Но аз ще изпратя огън върху Юда, Та ще изпояде палатите на Ерусалим.
2:6 Така казва Господ: Поради три престъпления на Израиля, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото продадоха праведния за пари, И немощния за един чифт обуща;
2:7 Те ожидат да видят земен прах на главата {Знак на жалеене поради угнетение.} на сиромасите, И извръщат пътя на кротките; И син и баща му ходят при същата девица, Та омърсяват светото Ми име;
2:8 Още при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи, И в капищата на боговете си пият вино купено с парите на несправедливо глобяваните.
2:9 Но аз изтребих пред тях аморееца, Чиято височина бе, като височината на кедрите, И който бе як като дъбовете; При все това, съсипах плода му изотгоре И корените му изотдолу.
2:10 Още Аз ви възведох из Египетската земя, И ви развеждах четиридесет години през пустинята, За да наследите земята на аморейците.
2:11 И въздигнах от синовете ви пророци, И от юношите ви назореи. Не е ли така, израилтяни? казва Господ.
2:12 А вие напоявахте назореите с вино, И заповядвахте на пророците Като им казвахте: Да не пророкувате.
2:13 Ето, Аз ще ви притисна на мястото ви, Както притиска кола пълна със снопи.
2:14 Бързината ще се изгуби от скороходеца, И якият не ще уякчи силата си, И юначният няма да избави живота си;
2:15 Стрелецът не ще може да устои, Нито бързоногият да избегне, Нито конникът да избави живота си;
2:16 И доблестният между юнаците Гол ще побегне в оня ден, казва Господ.
                            
                                                                ГЛАВА  3


3:1 Слушайте това слово, което Господ изговори против вас, израилтяни, - против целия род, рече Господ, който възведох от Египетската земя, като казах:
3:2 Само вас познах Измежду всичките родове на света; Затова ще ви накажа за всичките ви беззакония.
3:3 Ще ходят ли двама заедно, Ако не се съгласят?
3:4 Ще изреве ли лъвът в леса Ако няма лов? Ще издаде ли гласа си младият лъв от леговището си Ако не е хванал нещо?
3:5 Може ли птица да попадне в клопка на земята Дето няма примка за нея? Скача ли примка от земята Без да е хванала нещо?
3:6 Може ли да засвири тръба в град И людете да не се уплашат? Може ли бедствие да сполети град И да не го е направил Господ?
3:7 Наистина Господ Иеова няма да направи нищо Без да открие Своето намерение на слугите Си пророците.
3:8 Лъвът изрева; кой не ще се уплаши? Господ Иеова изговори; кой не ще пророкува?
3:9 Прогласете в палатите на Азот И в планините на Египетската земя, И речете: Съберете се по планините на Самария Та вижте големите метежи всред нея, И какви насилия има вътре в нея.
3:10 Защото казва Господ: Ония, които натрупват в палатите си плода на насилие и грабеж, Не знаят да вършат правото.
3:11 Затова, така казва Господ, Иеова: Неприятел ще окръжава земята ти, И ще смъкне от тебе силата ти, И палатите ти ще бъдат разграбени.
3:12 Така казва Господ: Както овчарят изтръгва из лъвовите уста Две колена, или част от ухо, Така ще изтръгнат израилтяните, Които в Самария седят в ъгъла на постелка И на копринени възглавници на легло.
3:13 Слушайте и предупредете Якововия дом, Казва Господ Иеова, Бог на Силите,
3:14 Че в деня, когато нанеса наказание върху Израиля за престъплението му, Ще накажа и жертвениците на Ветил, И роговете на жертвеника ще се отсекат и ще паднат на земята.
3:15 Още ще поразя зимната къща заедно с лятната къща, Къщите от слонова кост ще се съсипят, И на големите къщи ще се тури край, казва Господ.
                            
                                                                ГЛАВА  4


4:1 Слушайте тая дума, Васански юници, Които сте на Самарийската планина, Които насилвате сиромасите, Които угнетявате немотните, Които казвате на господарите си: Донесете и да пием,
4:2 Господ Иеова се закле в светостта Си, Че, ето, идат върху вас дни, Когато ще ви уловят с въдици, И останалите от вас с рибарски куки.
4:3 И ще излезете през проломите, Всяка от вас направо пред себе си, И ще се хвърлите в Хармон, казва Господ.
4:4 Дойдете във Ветил, та вършете нечестие, В Галгал притурете на нечестието си, И донасяйте жертвите си всяка сутрин, Десетъците си през три дни;
4:5 Чрез огън принесете квасен хляб за благодарствена жертва; Прогласете доброволни приноси, и известете ги; Защото така обичате, израилтяни, казва Господ Иеова.
4:6 А, от моя страна, аз ви дадох чистота на зъбите по всичките ви градове, И оскъдност от хляб по всичките ви места; Но пак се не обърнахте към мене, казва Господ.
4:7 При това, Аз удържах от вас и дъжда, Когато оставаха още три месеца до жетва; Дадох дъжд на един град, А на друг град не дадох дъжд; Едно място се напои, А мястото, на което не валя дъжд изсъхна.
4:8 Така жителите на два-три града, като се скитаха, Стекоха се в един град да пият вода, И не можаха да се наситят; Но пак се не обърнахте към Мене, казва Господ.
4:9 Поразих ви с изсушителен вятър и мана; Гъсеницата изпояде многото ви градини и лозя, Смоковниците и маслините; Но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ.
4:10 Пратих върху вас мор, както в Египет; Поразих с меч юношите ви, Като плених и конете ви; И докарах вонята на становете ви до ноздрите ви; Но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ.
4:11 Разорих градове между вас, Както Бог разори Содом и Гомор; И вие станахте като главня изтръгната из огън; Но пак не се обърнахте към Мене, казва Господ.
4:12 Затова, според твоите постъпки ще ти направя, Израилю; И понеже ще ти направя това, Приготви се да посрещнеш своя Бог, Израилю.
4:13 Защото, ето, Онзи, Който образува планините, И създава вятъра, И явява на човека мисълта му, Който обръща зората в тъмнина, И стъпва върху земните височини, Неговото име е Иеова, Бог на Силите.
                            
                                                                ГЛАВА  5


5:1 Слушайте това слово, Плачът, който аз започвам за вас, доме Израилев:
5:2 Падна Израилевата девица, Няма да стане вече; Хвърлена е на земята си Без да има кой да я дигне.
5:3 Защото така казва Господ Иеова: Градът, из който излизаха хиляда, ще остане със сто за Израилевия дом, И оня, из който излизаха сто, ще остане с десет.
5:4 Защото така казва Господ на Израилевия дом: Потърсете Ме и ще живеете;
5:5 Но не търсете Ветил, Нито влизайте в Галгал, Нито заминавайте във Вирсавее; Защото Галгал непременно ще отиде в плен, И Ветил ще изчезне.
5:6 Потърсете Господа и ще живеете; Да не би да избухне като огън в Иосифовия дом Та го пояде, без да има кой да го гаси във Ветил.
5:7 Вие, които обръщате правосъдието в пелин, И хвърляте правдата на земята,
5:8 Потърсете Този, Който прави Плеядите и Ориона, Който обръща мрачната сянка в зора, И помрачава деня та става нощ, - Този, Който повиква морските води И ги излива по лицето на земята, (Иеова е името му,) -
5:9 Този, Който нанася внезапна гибел върху силните, Тъй щото гибел достига в крепостите.
5:10 Те мразят този който изобличава в портата, И се гнусят от онзи, който говори справедливо.
5:11 Прочее, понеже угнетявате сиромаха И изтръгвате от него жито, Затова, ако и да сте построили къщи от дялани камъни, Няма да живеете в тях, Ако и да сте насадили приятни лозя, Няма да пиете виното им.
5:12 Защото зная колко много са вашите престъпления И колко големи са греховете ви, Вие, които угнетявате праведния, приемате подкупи, И извръщате правото на сиромасите в портата;
5:13 Затова разумният млъква в такова време; Защото е зло време.
5:14 Потърсете доброто, а не злото, за да живеете; Така Господ, Бог на Силите, ще бъде с вас, както вие казвате.
5:15 Мразете злото, обичайте доброто И установявайте правосъдие в портата; Може би Господ, Бог на Силите, да се смили за останалите от Иосифа.
5:16 Затова, така казва Иеова, Бог на Силите, Господ: Ридание ще има по всичките площади, И по всичките улици ще казват: Горко! горко! Ще повикат земеделеца на жалеене, И изкусните оплаквателки за ридание;
5:17 И по всичките лозя ще има ридание, Защото Аз ще замина посред тебе, казва Господ.
5:18 Горко на ония, които желаят денят Господен! За какво ви е той? Денят Господен е тъмнина, а не виделина.
5:19 Както, ако бягаше човек от лъв, И го срещне мечка, Или, като влезе вкъщи, опре ръката си о стената, И змия го ухапе,
5:20 Така не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина? Дори мрак, без никаква светлина?
5:21 Мразя, презирам празнуванията ви, И няма да благоволя в тържествените ви събрания.
5:22 Даже ако ми принесете всеизгарянията и жертвите си, Няма да ги приема, Нито ще погледна към примирителните ви жертви от угоени животни.
5:23 Отмахни от Мене шума на песните си, Защото не ща да слушам свиренето на псалтирите ти;
5:24 Но нека тече правосъдието като вода, И правдата като поток, който не пресъхва.
5:25 Доме Израилев, на Мене ли принасяхте жертви и приноси Четиридесет години в пустинята?
5:26 Напротив, носехте царя си Сикут И Хиун, идолите си, Звездата на вашите богове, Които си направихте.
5:27 Затова ще ви закарам в плен оттатък Дамаск, Казва Господ, чието име е Бог на Силите.
                            
                                                                ГЛАВА  6


6:1 Горко на охолните в Сион, И на живеещите безгрижно в Самарийската планина, На бележитите мъже от главния между народите, При които дохожда Израилевия дом!
6:2 Минете в Халне та вижте; И от там идете в големия Емат; Тогава слезте в Гет филистимски; Те по-щастливи ли са от тия царства? Или техният предел по-голям ли е от вашия предел?
6:3 Вие, които отдалечавате от себе си лошия ден, И приближавате седалището на насилието, -
6:4 Които лежите на постелки от слонова кост, Простирате се на леглата си, И ядете агнетата от стадото И телците отсред обора, -
6:5 Които пеете празни песни по звука на псалтира, И си изнамирате музикални инструменти както Давида, -
6:6 Които пиете вино с цели паници, И се мажете с изрядни масла, А за бедствието на Иосифа не скърбите, -
6:7 По тая причина, тези ще отидат сега в плен С първите, които ще бъдат пленени, И шумните пиршества на протягащите се ще се прекратят.
6:8 Господ Иеова се закле в Себе Си, Казва Господ, Бог на Силите и рече: Аз се гнуся от надменността на Якова, И мразя палатите му; Затова ще предам града и всичко що има в него.
6:9 И десет човека, ако останат в една къща, Те един по един ще измрат;
6:10 И когато някой роднина на един умрял, Или оня, който ще го гори, го дигне да изнесе костите из къщата, Ако рече на онзи, който се намира по-навътре в къщата: Има ли още някой с тебе? И той отговори: Няма, Тогава ще рече: Мълчи, Защото не бива да споменем името Господно.
6:11 Защото, ето, Господ заповядва, И голямата къща ще бъде поразена с проломи, И малката къща с пукнатини.
6:12 Могат ли конете да тичат по скала? Може ли някой да оре там с волове? Но вие обърнахте правосъдието в жлъчка, И плодът на правдата в пелин, -
6:13 Вие, които се радвате за нещо, което е суета, Които казвате: Не придобихме ли си могъщество със своята си сила?
6:14 Но, ето, Аз ще подигна народ против вас, доме Израилев, Казва Господ, Бог на Силите; И те ще ви притесняват От прохода на Емат до потока на пустинята.
                            
                                                                ГЛАВА  7


7:1 Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето, Той образува скакалци, когато отавата почна да никне; и, ето, беше отавата подир царевата коситба.
7:2 И когато скакалците изядоха тревата на земята, тогава рекох: Господи Иеова, бъди милостив, моля Ти се! Как да се издигне Яков? Защото е малък.
7:3 Господ се разкая за това: Няма да бъде, казва Господ.
7:4 Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето, Господ Иеова вика на съд чрез огън; и огънят изпояде голямата бездна, и щеше да изпояде и Израилевият дял.
7:5 Тогава рекох: Господи Иеова, престани, моля Ти се! Как да се издигне Яков? защото е малък.
7:6 Господ се разкая затова: И това няма да бъде, казва Господ Иеова.
7:7 Това е, което ми показа: Ето, Господ стоеше при стена съградена с отвес, като държеше отвес в ръката си.
7:8 И Господ ми рече: Що виждаш, Амосе? И рекох: Отвес. Тогава рече Господ: Ето, Аз ще туря отвес всред людете Си Израиля; За напред няма вече да ги щадя.
7:9 Високите Исаакови места ще запустеят, И Израилевите светилища ще се съсипят; И аз ще стана с меч против Израилевия дом.
7:10 Тогава свещеникът на Ветил Амасия прати до Израилевия цар Иеровоама да кажат: Амос направи заговор против тебе всред Израилевия дом; земята не може да търпи многото му думи.
7:11 Защото Амос така казва: Иеровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си.
7:12 При това, Амасия рече на Амоса: О ти гледачо, иди, бягай в Юдовата земя, там яж хляб, и там пророкувай;
7:13 а във Ветил вече да не пророкуваш пак, защото е царско светилище и царски дворец.
7:14 Тогава Амос рече в отговор на Амасия: Не бях аз пророк, нито син на пророк, но бях говедар и берях черници;
7:15 а Господ ме взе от стадото, и Господ ми рече: Иди пророкувай на людете Ми Израиля.
7:16 Сега, прочее, слушай Господното слово: Ти казваш: Не пророкувай против Израиля, и да не капне от тебе дума против Исааковия дом.
7:17 Затова, така казва Господ: Жена ти ще бъде блудница в града, Синовете ти и дъщерите ти ще паднат от меч, И земята ти ще се раздели с въже; А сам ти ще умреш в нечиста земя, И Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си.
                            
                                                                ГЛАВА  8


8:1 Това е, което Господ Иеова ми показа: Ето кошница с узрели {Еврейски: Летни.} плодове.
8:2 И рече: Що виждаш Амосе? И рекох: Кошница със зрели плодове. Тогава Господ ми рече: Дойде краят на людете Ми Израил; Занапред няма вече да ги щадя.
8:3 И в оня ден, казва Господ Иеова, Храмовите песни ще бъдат виения; Защото труповете ще бъдат много; Навсякъде ще ги изхвърлят мълчешком.
8:4 Слушайте това, вие, които бихте поглъщали бедните, И бихте погубвали сиромасите на тая земя,
8:5 Казвайки: Кога ще мине новолунието, за да продадем жито, И съботата, за да изложим на продан пшеница, Като смалим ефата, уголемим сикъла, И мамим с лъжливи везни? -
8:6 За да купим сиромасите с пари И бедния за един чифт обуща, И да продадем отсевките на пшеницата?
8:7 Господ се закле в оня, с когото Яков се слави, като рече: Наистина няма никога да забравя кое-да-било от делата им.
8:8 Не ще ли се поклати земята за това, И всеки, който живее на нея да жалее? Така! И тя цяла ще се издига като Нил, Ще се развълнува и спада пак като Египетската река.
8:9 В оня ден казва Господ Иеова, Ще направя да залезе слънцето на пладне, И ще помрача земята посред бял ден.
8:10 Ще обърна пируванията ви в жалеене, И всичките ви песни в плач; Ще туря вретище на всички кръстове, И плешивост на всяка глава; И ще причиня жалеене като за единороден син, И краят му ще бъде като ден на горчивина.
8:11 Ето, идат дни, казва Господ Иеова, Когато ще изпратя глад на земята, - Не глад за хляб, нито жажда за вода, Но за слушане думите Господни.
8:12 Те ще се скитат от море до море Да търсят словото Господно, И ще обикалят от север до изток, Но няма да го намерят.
8:13 В оня ден красивите девици И юношите ще примират от жажда.
8:14 Ония, които се кълнат с престъплението на Самария, Като казват: Твоят Бог живее, Дане! И пътят на Вирсавее живее! - Те ще паднат и никога няма да станат вече.
                            
                                                                ГЛАВА  9


9:1 Видях Господа, че стоеше при олтара и рече: Удари капителите, за да се потресат праговете, И разтроши ги върху главата на всички тях; А останалите от тях ще погубя с меч; Който от тях бяга няма да избегне, И който от тях се отърве няма да се избави.
9:2 Ако изкопаят до ада, И от там ръката Ми ще ги изтръгне; И ако се изкачат на небето, От там ще ги сваля;
9:3 Ако се скрият на връх Кармил, Ще ги издиря и ще ги взема от там; И ако се скрият от очите Ми в морските дълбочини, Там ще заповядам на змията, и ще ги ухапе;
9:4 Ако отидат в плен пред неприятелите си, Там ще заповядам на ножа та ще ги убие; И ще насоча очите Си върху тях за зло, а не за добро.
9:5 Защото Господ Иеова на Силите е Оня, Който се допира до земята, и тя се топи, Така щото всички, които живеят на нея, ще жалеят; Защото тя цяла ще се издига като Нил, И ще спада пак като Египетската река.
9:6 Той е, Който гради сферите Си на небето, И основава свода Си на земята; Който повиква морските води, И ги излива по лицето на земята; Иеова е името му.
9:7 Вие израилтяни, казва Господ, Не сте ли за Мене като етиопци? Не изведох ли, както Израиля от Египетската земя, Така и Филистимците от Кафтор И сирийците от Кир?
9:8 Ето, очите на Господа Иеова са върху грешното царство, И ще го погубя от лицето на света; Само че няма да погубя съвсем Якововия дом, казва Господ.
9:9 Защото, ето, Аз ще заповядам, И ще пресея Израилевия дом между всичките народи, Както се пресява житото в решетото; Обаче ни най-малко зърно няма да падне на земята.
9:10 От Мене ще измрат всичките грешници между людете Ми, Които казват - Това зло няма да стигне до нас, Нито ще ни предвари.
9:11 В оня ден ще въздигна падналата Давидова скиния, И ще заградя проломите й; Ще въздигна развалините й, И ще я съградя пак както в древните дни,
9:12 За да завладеят останалите от Едом И всичките народи, които се наричаха с името Ми, Казва Господ, Който прави това.
9:13 Ето, идват дни, казва Господ, Когато орачът ще стигне жетваря, И линотъпкачът сеятеля, От планините ще капе мъст, И всичките хълми ще се стопят.
9:14 И аз ще върна от плен людете Си Израиля; Те ще съградят запустелите градове и ще ги населят, Ще насадят лозя и ще пият виното им, И ще направят градини и ядат плода им.
9:15 И те няма вече да се изтръгнат от земята, Която им дадох, казва Господ твоя Бог.