КНИГАТА  НА  ПРОРОК  АГЕЯ

ГЛАВА  1


1:1 Във втората година на цар Дария, в шестия месец, на първия ден от месеца, Господното слово дойде чрез пророк Агея към управителят на Юда Зоровавел Салатииловия син, и към великият свещеник Исус Иоседековия син и рече:
1:2 Така говори Господ на Силите, казвайки: Тия люде думат: Не е още времето, което щяло да дойде, времето да се построи Господният дом.
1:3 Затова Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече:
1:4 Време ли е сами вие Да живеете в своите с дъски обковани къщи, Докато тоя дом остава пуст?
1:5 Сега, прочее, така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си.
1:6 Посяхте много, но малко събрахте; Ядете, но не се насищате; Пиете, но не се напивате; Обличате се, но никому не му е топло; И надничарят приема заплатата за да я тури в скъсан мешец.
1:7 Така казва Господ на Силите: Помислете за постъпките си.
1:8 Качете се на гората та докарайте дърва И постройте дома; И Аз ще благоволя в него, И ще се прославя, казва Господ.
1:9 Очаквахте за много, а, ето, излезе малко; И когато го донесохте у дома си, Аз духнах на него. Защо? казва Господ на Силите. Поради Моя дом, който остава пуст, Докато вие тичате всеки в своята къща.
1:10 И тъй, поради вас небето задържа росата си, И земята възпира плода си;
1:11 Защото аз повиках суша На земята и по горите, На житото, на виното, и на дървеното масло, На всичко що произвежда земята, На човеците и на добитъка, И на всичките трудове на човешките ръце.
1:12 Тогава Зоровавел Салатииловият син и великият свещеник Исус Иоседековият син, и всичките оцелели люде послушаха гласа на Господа своя Бог и думите на пророк Агея, както го бе изпратил Господ техният Бог; и людете се убояха пред Господа.
1:13 И Господният пратеник Агей говори на людете с думите на Господното послание, казвайки: Аз съм с вас, дума Господ.
1:14 И Господ възбуди духа на управителя на Юда Зоровавел Салатииловия син, и духът на великия свещеник Исус Иоседековия син, и духа на всичките оцелели люде; и те дойдоха та работеха в дома на Господа на Силите, своя Бог,
1:15 като започнаха на двадесет и четвъртия ден от шестия месец, във втората година на цар Дария.
                            
ГЛАВА  2


2:1 В седмия месец, на двадесет и първия ден от месеца, Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече:
2:2 Говори сега на управителя на Юда Зоровавел Салатииловия син, и на великия свещеник Исуса Иоседековия син, и на оцелелите люде, като кажеш:
2:3 Кой остава между вас, който е видял тоя дом в предишната му слава? А какъв го виждате сега? Не е ли такъв дом в очите ви като нищо?
2:4 Но ободри се сега, Зоровавелю, казва Господ: и ободри се, ти велики свещениче, Исусе сине Иоседеков; и ободрете се, всички люде на тая земя, казва Господ, и работете; защото Аз съм с вас, казва Господ на Силите.
2:5 Според думата на завета ми с вас, когато излязохте от Египет, Духът Ми ще пребъдва между вас; не бойте се.
2:6 Защото така казва Господ на Силите: Още веднъж, след малко, аз ще разтърся небето и земята, морето и сушата.
2:7 Ще разтърся и всичките народи; и отбраните неща на всичките народи ще дойдат; и Аз ще изпълня тоя дом със слава, казва Господ на Силите.
2:8 Среброто е Мое, и златото е Мое, казва Господ на Силите.
2:9 Последната слава на тоя дом ще бъде по-голяма от предишната, казва Господ на Силите; и на това място ще дам мир, казва Господ на Силите.
2:10 На двадесет и четвъртия ден от деветия месец, във втората година на Дария, Господното слово дойде чрез пророк Агея и рече:
2:11 Така казва Господ на Силите: Попитай сега свещениците относно закона, като кажеш:
2:12 Ако носи някой осветено месо в полата на дрехата си, и с полата допре хляб, или вариво, или вино, или дървено масло, или какво да било ястие, това ще се освети ли? И свещениците в отговор рекоха: Няма да се освети.
2:13 Тогава рече Агей: Ако някой, който е нечист от мъртво тяло, се допре до някое от тия неща, ще стане ли то нечисто? И свещениците в отговор рекоха: Ще стане нечисто.
2:14 Тогава Агей отговаряйки рече: Така са тия люде, и така е тоя народ, пред Мене, казва Господ, така е и всяко дело на ръцете им; и каквото принасят там е нечисто.
2:15 И сега, ви моля, размислете как беше в миналото до днес {Еврейски: От днес и надире.}, преди да е бил положен камък върху камък в Господния храм:
2:16 През цялото това време, когато някой отидеше при един куп, който е бил от двадесет мери, те излязоха само десет; когато отидеше при лина за да източи петдесет мери, имаше само двадесет;
2:17 поразих ви с изсушителен вятър, с мана, и с град във всичките дела на ръцете ви; но вие не се обърнахте към Мене, казва Господ.
2:18 Но сега, размислете как ще бъде от днес нататък, - от двадесет и четвъртия ден на деветия месец, - от деня, когато се положи основата на Господния храм, - размислете го:
2:19 Е ли още посеяното в житницата? При това лозата, смоковницата, нарът, и маслината още не са родили плод; обаче, от днес ще ви благословя.
2:20 И Господното слово дойде втори път към Агея на двадесет и четвъртия ден от месеца и рече:
2:21 Говори на управителя на Юда Зоровавел, като кажеш: Аз ще разтреса небето и земята;
2:22 Ще прекатуря престола на царствата, И ще съборя силата на царствата на народите; Ще прекатуря колесниците и ония, които се возят на тях; И конете и ездачите им ще паднат Всеки от меча на брата си.
2:23 В оня ден казва Господ на Силите, Ще взема тебе, служителю мой Зоровавелю сине Салатиилов, казва Господ, И ще те положа като печат; Защото те избрах, казва Господ на Силите.